Síťová generace a síťové hodnoty

Články on March 5th, 2010 7 Comments

Web je tím efektivnější, čím “efektivnější” je jeho interakce s návštěvníky. A interakce je tím “efektivnější”, čím víc využívá jazyk lidí, kteří jsou k interakci vyzváni, a čím víc je navázaná na jejich myšlení, hodnoty a chování. Přemýšlení o efektivitě webu se pak ale stává uvažováním psychologickým a sociologickým a tento typ úvahy rozvíjí i náš příspěvek na konferenci, jehož esenci shrnuje tento článek. (psáno pro sborník konference Efektivní Web)

Mezi významnou skupinu uživatelů webu – a nejen českého – tvoří lidé pod 25 let (např. nám vyjde prostou konfrontací veřejně dostupných statistik Facebooku a Českého statistického úřadu, že v lednu 2010 bylo na českém Facebooku registrováno přes 80% všech lidí pod 25 let v ČR). Tito lidé se ve svých hodnotách a chování ale zásadně odlišují od generace předchozí a bývají označováni termínem Síťová generace (poprvé užito v r. 1997 Donem Tapscottem v knize Growing Up Digital k označení lidí narozených mezi l. 1977 a 1996). Jsou to lidé, kteří žijí (se) “síťovými nástroji”, které jsou často představovány právě různými webovými službami. Používáním těchto nástrojů jednak posouvají svoje myšlení, hodnoty i preference, ale tyto nástroje jsou i práve proto stavěné “pro ně” a tyto změny akcentují.

Lidé síťové generace, řečeno ve zkratce, žijí „síťový život“, tedy:

 • využívají nové síťové, komunikativní a kolaborativní nástroje pro společnou interakci
 • navzájem se ovlivňují a budují svoji „osobní značku“ v síti, zejména na internetu;
 • mají výrazná a od nás odlišná očekávání vzhledem k tomu, jakým způsobem a v jakém množství přijímají informace;
 • vytváří si svůj “soukromý prostor” a “nové veřejné prostory” nikoli ve fyzickém světě svých pokojíků nebo veřejných prostor v městech a obcích, ale v online světech a službách
 • jsou připraveni spolupracovat a spolutvořit v kontextu své sítě, kterou zároveň neustále dynamicky proměňují.
Ke klíčovým hodnotám, které tato generace vnímá jako důležité a které síťový život umožňují a rozvíjí, pak patří tyto následující – a jejich pořadí rozhodně není náhodné, jedna totiž rozvíjí druhou:
 • Síťování”: vnímání sebe sama jako součásti širší sítě. Je to něco jiného, než se vidět jako součást týmu nebo “party”, dynamika sítí umožňuje daleko větší flexibilitu a dosah, než v případě uzavřené skupiny.
 • Egocentrismus” v neutrálním slova smyslu. Vidí-li se síťový člověk jako součást sítě, jeho pohled přirozeně začíná od něj samého, tzn. on je ve středu své sítě, ze které se po různých propojeních vydává do světa dalších uzlů (lidí, aktivit, myšlenek, apod.), se kterými navazuje bližší či vzdálenější síťová spojení, případně je pouze “vezme na vědomí”. V síti nejsou hráze, pouze vztah bližší-vzdálenější.
 • Aktivita”: pokud má být síťový člověk plnohodnotný člen sítě, musí být v ní aktivní, zejm. vytvářet obsah a komunikovat s dalšími uzly v síti.
 • “Ochota sdílet”: lidé síťové generace na sebe v síti – ve své síti, ale tedy i do značné míry ve veřejném síťovém prostoru – řeknou skoro vše. Soukromí dostává úplně nový rozměr – skutečně hovoříme o privatizaci veřejného prostoru a zároveň zveřejnění prostoru soukromého.
 • Autenticita”. Tato generace má mimořádný odpor vůči “nepůvodním” věcem a chováním. Pokud existujete v síti jako “veřejný uzel”, nemáte prostor pro fikce. Autenticita je klíč. Jistě existují pokusy o tvorbu virtuální identity, úplně odlišné od té reálné, ale pokud to vysloveně není součástí “hry” (jako u Second Life a dalších projektů), síť – lidská síť – to nevnímá dobře.
 • Potřeba interagovat”: pro člověka síťové generace je nemyslitelné, že by určitý obsah neobsahoval možnosti, jak na něj reagovat a dále s ním interagovat.
 • Spoluvytváření kultury” ve smyslu jak masové kultury, tak hodnot a norem jednotlivých společenství a komunit. Síťová generace není pasivním příjemcem masové konzumní kultury, ale tráví čas spíše vyhledáváním, čtením, zkoumáním, ověřováním, spolupracováním a pořádáním (všeho). Internet jim mění život na nepřerušovanou, masovou spolupráci.
 • Spolutvorba” ve smyslu anglického “peer production”. Lidé síťové generace jsou připraveni být aktivní tvořit hodnoty spolu se sobě rovnými členy sítě, ať už vrstevníky nebo lidmi na podobné úrovni schopností či zájmů. (více o tom v knize Wikinomics, na jejímž překladu aktuálně pracujeme a v nakl. Fragment vyjde na podzim)
 • Práce jako zábava” Charakteristikou spolutvorby je určitá dobrovolnost a nadšení, lidé si sami vybírají, do čeho se chtějí zapojit a na čem se podílet. Obrovský rozmach open-source hnutí (a nejen v oblasti vývoje software) to jen potvrzuje.
 • Odpor vůči hierarchiím”. Nová generace nebude tak snadno tolerovat hierarchie. Ve světě sítí neexistují pyramidy (síť zde skutečně není MLM!), ale trojrozměrné (a n-rozměrné…) vzájemně propojené útvary. Nejsou hierarchie, jsou pouze více či méně gravitační uzly v síti.
 • Smysl pro spravedlnost”, zejména vůči sobě. Pokud jako síťový člověk vytvářím formou spolutvorby nějakou hodnotu, a nejsem za ní placen, předpokládám, že benefit přijde jinou formou (a možná i v jiném čase). Ale toto tam musí být, nějaká nová forma “síťového otrokářství” nemá i přes některé pokusy prostor.
Výzkumy prokazují, že tyto hodnoty a z nich odvozené chování jsou v současné “síťové generaci” intenzivně prožívané a tudíž že pak mají tito “síťoví lidé” i určitá očekávání od zbytku světa vzhledem ke kompatibilitě s těmito hodnotami a chováním. Je to obrovské téma pro celou oblast vzdělávání. V kontextu efektivních webů je pak třeba hledat takové postupy a formy pro webové působení, které tyto hodnoty a chování nejen respektuje, ale umožňuje jim plné projevení se.

Efektivní “weby” pro “síťovou generaci” jsou pak takové, které:

 1. umožňují obousměrný tok informací, resp. nejsou založené na jednosměrném “poselství”
 2. umožňují interakci s obsahem
 3. umožňují vlastní aktivitu a “engagement” návštěvníků, které vnímá ne jako čtenáře, ale jako spolutvůrce
 4. dávají prostor pro propojování (lidí, myšlenek, aktivit, činností)
 5. spojují “práci” a “zábavu”
 6. jsou autentické
 7. dokáží zapojit spolutvorbu
 8. nezneužívají energie návštěvníků pouze pro svoji potřebu
 9. aj.

(CC) Dan Franc, 2010. Twitter LinkedIn
image (CC) Locator

Tags: , , ,

7 Responses to “Síťová generace a síťové hodnoty”

 1. Iker says:

  Blahopřeji TOP 09 k sestavened te9 neaikjlvtnějšed kandide1tky ze všech stran a hnuted, ktere9 se rozhodly v Benešově kandidovat. Proč si mysledm, že je neaikjlvtnějšed? Protože je určitě nejperspektivnějšed. A proč je nejperspektivnějšed. Protože na jejed straně je zcela jednoznačně mle1ded a vzděle1ned. Když se podedve1te do ostatnedch kandide1tek, je v nich až na jedinou vfdjimku věkovfd průměr padese1t a vedce let. Možne1, že si řeknete, na jejich straně je zase životned zkušenost. To je pravda. Ale někdy ta zkušenost bere odvahu k rozhodove1ned o věcech předštedch.„Až se tohle postaved, je1 už tu možne1 ani nebudu,“ ředkajed někdy ti staršed. Ale to je postoj, kterfd se pro rozhodove1ned o budoucedm rozvoji města předliš nehoded. Takove9 rozhodove1ned chce odvahu a přehled. Odvahu de1ve1 mle1ded a přehled přine1šed vzděle1ned. Obojed je na straně kandide1tů TOP 09. Jen si spočedtejte počet titulů okolo jejich jmen. Určitě si řeknete: Mle1ded a vzděle1ned nened všechno, důležite1 je i more1lka a odpovědnost. Mysledm, že i tyhle atributy se na benešovske9 kandide1tce TOP 09 při pozorne9m porovne1ve1ned dajed najedt. Mezi jejich jme9ny se nevyskytujed jme9na převle9kačů kabe1tů a stranickfdch triček. Nenajdete mezi nimi lidi takzvaně „zkušene9“ tedy třeba ani ty, kteřed už v zastupitelstvu zasedli, a chtějed i do toho nove9ho, jen mezitedm změnili ne1zor, stranu i hodnoty… Nenajdete tu ani „tradičned“ fačastnedky voleb, kterfdm je jedno za koho a kam kandidujed, ale kterfdm je dokonce jedno i to, že jim voliči již několikre1t dali najevo, že je nechtějed.Kandide1ty TOP 09 budu volit, protože nechci, aby na radnici zasedli lide9, jejichž jedine1 motivace k pre1ci je, aby to nějak doklepali do důchodu. Neme1m ze1jem, aby na radnici seděli lide9, jejichž jedinfdm krite9riem pro vfdběrove9 ředzened je cena, ať to stojed, co to stojed. Raději tam uvidedm mlade9 a vzdělane9 lidi, kteřed rozumed potřebe1m obyvatel města a pro budoucnost svfdch děted budou ochotni ze všech sil pracovat na tom, aby Benešov byla prestižned adresa, kde se lidem bude dobře žedt a odkud jednou jejich děti nebudou chtedt odche1zet. Chci na radnici lidi, kteřed dovedou uvažovat, majed svůj ne1zor a v programu napředklad i zavedened průhlednfdch vfdběrovfdch ředzened, jež budou městu a jeho obyvatelům ku prospěchu.V tomto smyslu che1pu i volebned heslo: Benešov potřebuje změnu vedc, než si mysledte.

 2. Articles like this make life so much simpler.

 3. Your cranium must be protecting some very valuable brains.

Leave a Reply

Login with Facebook: